SIMAF CZ s.r.o.
V Aleji 20, 620 00, Brno
Tel.:774 035 044 , Tel.:774 035 043 , Tel./Fax: 547 211 044
info@simaf.cz, www.simaf.czMatice v kleci

matice v kleci umo��uj� rychlou a operativn� mont� do p�edem p�ipraven�ch otvor�.

V�hody : Rychl� mont� i demont�.

Rozm�ry : Od M3 do M10, ostatn� rozm�ry na popt�vku.

Materi�l :  Matice i klec z oceli nebo nerezov� oceli.

�erven� - matice z oceli nebo nerezov� oceli
�ern� - klec z oceli nebo nerezov� oceli

Zde si m��ete st�hnout z�kladn� katalog v elektronick� verzi. Pokud nenajdete po�adovan� prvek v tomto katalogu obra�te se na n�s s popt�vkou.

Katalog: Matice v kleciSIMAF CZ s.r.o.
V Aleji 20, 620 00, Brno
Tel.:774 035 044 , Tel.:774 035 043 , Tel./Fax: 547 211 044
info@simaf.cz, www.simaf.cz